Logo
Wyślij zapytanie
Case studies

Polityka prywatności danych osobowych kandydatów

1. Kim jesteśmy i jak nas znaleźć

Administratorem danych osobowych jest GGS Go Global Services spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Cystersów 13A/3, 31-553 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000734925, identyfikująca się numerami REGON: 380433517 oraz NIP: 6751647490 (dalej: „GGS”). Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem e-mail: contact@ggsitc.com.

2. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

Jeśli uważamy Cię za dobrego kandydata do pracy lub współpracy z nami, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia Twojego udziału w rekrutacji. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać, aby:

 1. kontaktować się z Tobą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego,
 2. ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na danym stanowisku,
 3. ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na danym stanowisku,
 4. wybrać odpowiednią osobę do pracy.
REKRUTACJA ZAINICJOWANA PRZEZ KANDYDATA DO PRACY

Prawdopodobnie Twoja kandydatura trafiła do nas bezpośrednio wraz z dokumentami przez Ciebie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem wyspecjalizowanych portali z ogłoszeniami w odpowiedzi na publikowane przez nas oferty pracy. Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz, jeśli wyraziłeś stosowną zgodę, także do celów przyszłych rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, które przekazujesz nam samodzielnie aplikując na publikowane przez nas oferty pracy, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego: „RODO”), który ma zastosowanie, gdy przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy. Inne dane przetwarzane będą na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Powinieneś jednak wiedzieć, że w takim wypadku niekiedy uzupełniamy dane osobowe przesłane nam przez Ciebie, przeglądając Twoje publicznie dostępne profile, w tym w mediach społecznościowych o charakterze biznesowym lub profesjonalnym. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) mamy więc uzasadniony interes w uzupełnianiu tych informacji na własną rękę, ze źródeł dostępnych publicznie. Jeśli wśród danych przekazanych nam przez Ciebie są dane wrażliwe, możemy je przetwarzać wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej i odrębnej zgody. Zgoda może być odwołana w dowolnym czasie. W przypadku jej braku, dane te zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

REKRUTACJA ZAINICJOWANA PRZEZ GGS

Taka rekrutacja dzieli się na dwa etapy, ważne z punktu widzenia ochrony Twoich danych osobowych. Na początku, to my wyszukujemy Ciebie. Wtedy nie wiesz jeszcze, że przetwarzamy Twoje dane, ale musimy to robić – bo inaczej nie moglibyśmy ocenić, czy możesz być zainteresowany danym stanowiskiem, ani nie moglibyśmy się z Tobą skontaktować. Przetwarzanie jest więc niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1. lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Dokładamy wszelkich starań, aby ten pierwszy etap trwał jak najkrócej, nie obejmował zbędnych danych i nie był dla Ciebie zaskoczeniem. W kolejnym etapie rekrutacji bierzesz już udział w pełni świadomie. Kontaktujemy się z Tobą, piszemy e-mail, zapraszamy na rozmowę. Wraz z pierwszym kontaktem przekazujemy Ci wszystkie informacje zawarte w tej Polityce Prywatności (np. podsyłając Ci link e-mailem).

INNE REKRUTACJE

Jeżeli będziesz chciał, żeby Twoje CV (oraz inne dane zawarte w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym i zebrane w związku z Twoim udziałem w procesie rekrutacji na dane stanowisko pracy) zostały wykorzystane dla celów przyszłych rekrutacji lub w ramach innych aktualnie prowadzonych przez nas rekrutacji, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

KONTAKT

Kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, w tym dane zawarte w treści korespondencji, a w szczególności: adres e-mail, numer telefonu oraz imię i nazwisko. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale często niezbędne, aby nawiązać z nami kontakt. Podstawą prawną takiego przetwarzania Twoich danych osobowych, które przekazujesz samodzielnie kontaktując się z nami jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest chęć nawiązania kontaktu z osobami zainteresowanymi pracą lub współpracą z GGS oraz odpowiadanie na pytania związane z publikowanymi przez nas ofertami.

OBSŁUGA ROSZCZEŃ

Treść prowadzonej z Tobą korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do żądania przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych po zakończeniu kontaktu z nami jest nasz usprawiedliwiony interes w postaci zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości. Możemy więc przetwarzać Twoje dane osobowe w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią).

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy

Możemy przetwarzać następujące dane osobowe kandydatów:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres do korespondencji;
 3. adres e-mail;
 4. numer telefonu;
 5. wizerunek (np. zdjęcie w CV);
 6. wykształcenie;
 7. przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 8. specjalizacja zawodowa;
 9. dane publicznie dostępne w mediach społecznościowych o charakterze biznesowym lub profesjonalnym;
 10. oczekiwania finansowe dotyczące wynagrodzenia u nowego pracodawcy;
 11. poziom znajomości języków obcych;
 12. okres wypowiedzenia umowy o pracę u obecnego pracodawcy;
 13. inne dane wymagane przepisami prawa.

4. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej, w celu przechowywania danych na serwerze oraz obsługi serwera pocztowego. Niektóre z opisanych wyżej operacji wiążą się z przesyłaniem Twoich danych osobowych do tzw. krajów trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), gdzie nie ma zastosowania RODO. Dzieje się to jednak zawsze w oparciu o instrumenty prawne przewidziane w RODO, gwarantujące adekwatną ochronę Twoich praw i wolności. Twoje dane osobowe możemy udostępniać także powiązanym z nami podmiotom, w tym w szczególności spółce GGS Go Global Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. Niekiedy możemy przekazywać informacje na Twój temat podmiotom, które w ramach swojej działalności zajmują się zawodowo prowadzeniem procesów rekrutacyjnych i wyszukaniem talentów lub dostarczają narzędzia bądź oprogramowanie usprawniające te procesy. Taka sytuacja ma miejsce w związku z wykorzystywaniem przez nas narzędzia SmartRecruiters (dostarczanego przez SmartRecruiters, Inc. z siedzibą w San Francisco (USA) oraz SmartRecruiters Inc. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie (Polska). Niekiedy możemy też publikować oferty pracy za pośrednictwem wyspecjalizowanych portali internetowych z ogłoszeniami. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych możesz znaleźć w politykach prywatności zamieszczanych w tych serwisach. W przypadku transferu danych osobowych do państwa trzeciego w rozumieniu RODO, kiedy Komisja Europejska nie wydała decyzji w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych dla tych krajów (zgodnie z art. 45 RODO), podejmujemy odpowiednie środki zaradcze w celu zapewnienia stosownego poziomu ochrony danych w przypadku ich przesyłania. Należą do nich m.in. standardowe klauzule umowne Unii Europejskiej lub wiążące wewnętrzne przepisy w zakresie ochrony danych. W przypadkach, gdy nie jest to możliwe, transfer danych opieramy na wyjątkach opisanych w artykule 49 RODO, w szczególności na wyraźnej zgodzie lub konieczności transferu danych w celu spełnienia warunków umowy lub realizacji działań poprzedzających umowę. Podstawą prawną w przypadku przekazywania danych do krajów trzecich jest więc – o ile nie podano inaczej – zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. Jednocześnie informujemy, że w przypadku przesłania danych do państwa trzeciego, co do którego nie wydano decyzji w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych bądź odpowiednich gwarancji, istnieje możliwość i ryzyko, że organy w danym państwie trzecim uzyskają dostęp do przesłanych danych w celu ich gromadzenia i analizowania oraz że nie będzie można zagwarantować możliwości wyegzekwowania praw osób, których dane dotyczą.

5. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe są przetwarzane do zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikowałeś. W zakresie danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie zgody, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty wyrażenia przez Ciebie zgody. Dane wrażliwe, które od Ciebie otrzymaliśmy, a na przetwarzanie których nie została udzielona nam wyraźna i odrębna zgoda, będą usuwane niezwłocznie. Pamiętaj jednak, że niektóre Twoje dane osobowe możemy przechowywać także dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 (trzech) lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brałeś udział.

6. Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw

Dokładamy wszelkich starań, abyś był zadowolony ze współpracy z nami. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w niektórych wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania. Te prawa to: prawo dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO)

Artykuł 15

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

a) cele przetwarzania;

b) kategorie odnośnych danych osobowych;

c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO)

Artykuł 16

Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO)

Artykuł 17

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

*f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;

d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub

e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO)

Artykuł 18

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO)

Artykuł 21

Prawo do sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO)

Artykuł 20

Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Aby skorzystać z któregokolwiek z opisanych praw, skontaktuj się z nami przez e-mail, na adres przez który my kontaktowaliśmy się z Tobą, albo na adres: contact@ggsitc.com

7. Skarga do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – możesz złożyć skargę m.in. pocztą tradycyjną na adres ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria@uodo.gov.pl, możesz również uzyskać bardziej szczegółowe informacje na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/.

8. Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z nami

Nie zwieramy z Tobą na tym etapie żadnej umowy. Podanie danych jest konieczne w celu wzięcia udziału w rekrutacji.

9. Skąd mamy Twoje dane osobowe

Prawdopodobnie sam odpowiedziałeś na nasze ogłoszenie za pomocą formularza aplikacyjnego na stronie internetowej lub za pośrednictwem wyspecjalizowanego portalu z ogłoszeniami, bądź pisząc do nas e-mail. W takim wypadku pierwszą część danych dostaliśmy od Ciebie. Możemy je jednak chcieć uzupełnić z publicznie dostępnych źródeł, np. przeglądając Twój profile w biznesowych serwisach społecznościowych. Istnieje też możliwość, że wyszukaliśmy informacje na Twój temat, na przykład przeglądając Twoje publicznie dostępne profile w serwisach społecznościowych o charakterze biznesowym lub profesjonalnym, albo ktoś nam Ciebie polecił, jako dobrego specjalistę. Niekiedy korzystamy z usług profesjonalnych podmiotów, które w ramach swojej działalności zajmują się zawodowo prowadzeniem procesów rekrutacyjnych i wyszukaniem talentów. W takim przypadku w naszym imieniu najpierw skontaktuje się z Tobą firma rekrutacyjna, a Twoja kandydatura zostanie nam przedstawiona na późniejszym etapie.

10. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

Nie przetwarzamy Twoich danych w sposób zautomatyzowany i nie dokonujemy ich profilowania w rozumieniu przyjętym przez RODO.